It system

Mnohé z na¹ich vlastných spoloèností sa ¹pecializujú na predaj a zriaïovanie IT systémov na správu stravovacích a hotelových a re¹tauraèných miest. V závislosti od povahy vá¹ho podnikania existujú rie¹enia pre mladé priestory, ako aj pre väè¹í re»azec re¹taurácií. Výstupy budú argumentova» medzi sebou v závislosti od toho, alebo sa budeme zaobera» & nbsp; kaviareò, pizzeria, hotelová re¹taurácia, a to s rýchlym servisom. Systémy pre gastronómiu majú e¹te populárnej¹iu popularitu. Èoraz menej sa mô¾eme zaobera» gastronomickou témou, ktorá nemá softvér na podporu predaja.

Jednou z najmodernej¹ích aplikácií na prevádzku stravovacieho zariadenia je POS systém. V obrovských poµských mestách existuje sie» autorizovaných zástupcov. Okrem toho ponúkajú slu¾obné miesto a slu¾bu pre poµské jednotky, ako aj tie, ktoré sú súèas»ou individuálnej ¹truktúry alebo franchisingu a sú mnohými gastronomickými faktormi po celom území Poµska.

Tu je príklad modelu IT infra¹truktúry pre cateringovú spoloènos»:

Je skutoène navrhnutý tak, aby komponenty umo¾òovali pou¾ívateµovi maximálne výhody. Ich integrácia a výroba na druhom základe má za následok vy¹¹iu efektivitu, zlep¹enie kvality slu¾ieb pre spotrebiteµov, jednoduch¹ie hlásenie a zúètovanie jednotky, bez ohµadu na to, èi existuje samotná re¹taurácia alebo re»az re¹taurácií.

V tom èase sa spoloènos» zámerne neuvádzajú, na ktoré z týchto programov bude vychádza» návrh adresované jednému príjemcovi. Predpokladajme, ¾e rie¹enie sa opiera o kombinovaný systém, ktorý umo¾ní obom èa¹ník èerpacích staníc alebo tyèe, rovnako ako kompletnú správu skladu. V závislosti na podnikateµský nápad vie pracova» s terminálnym dotyk, a dokonca s èítaèkou magnetických kariet, voucherov èa¹níkov, váha, tlaèiareò, úèty a úèty, fi¹kálne tlaèiarne, zásuvky, nápojový dávkovaè, atï V¹etko be¾í pod operaèným systémom MS Windows, v kon¹trukcii malé alebo na akomkoµvek mieste, za pou¾itia ¹tandardnej PC hardware.