Gynekologia leszno

Gynekológia ide celú cestu. Existuje stále viac nových lieèebných postupov na vyhµadávanie µudského tela. Stále menej invazívne a èoraz presnej¹ie. Veµkým problémom medzi sexuálne zneu¾ívanými ¾enami je rakovina krèka maternice, ktorá je v poèiatoènom ¹tádiu lokalizácie úplne vylieèiteµná.

Ale v prípade, ¾e si v¹imnete ru¹ivých symptómov, ktoré mô¾u by» kµúèom k takejto chorobe, musíte sa ihneï zaregistrova» u lekára na kolposkopu, aby ste ochorenie vylúèili. V dôsledku nedostatku záva¾nosti príznakov je pravdepodobné, ¾e to bude rie¹enie maternice.

Takáto ¹túdia je usporiadaná pomocou kolposkopu. To nie je niè iné ako mikroskop s spekulom. Spekulum sa vlo¾í do vagíny s pravým stredom na kontrolu reakcie v po¹ve. Tento mikroskop spôsobí, ¾e ten posledný dosiahne trojrozmerný úèinok a súèasne robí zvý¹enie a¾ desa»krát, tak¾e gynekológ bude schopný dobre preskúma» vaginálnu a krènej stenu, aby mohol posúdi», èi nejaké zmeny nastali. Malo by sa pamäta» na to, ¾e sa musíte pripravi» na vyhµadávanie. Gynekolog bude pravdepodobne pouèi», ako sa chráni» pred testom. Najskôr sa jeden tý¾deò pred plánovaným vy¹etrením vzda» fyzických kontaktov aj z gynekologických vy¹etrení.

®ena s kolposkopom, zvyèajne sediaca na ïal¹ej gynekologickej stolièke. Takéto vy¹etrenie zvyèajne trvá niekoµko minút a¾ niekoµko minút. Ak sú výsledky znepokojujúce, potom gynekológ mô¾e nahradi» odstránenie maternice, potom bude potreba zní¾ená o jednu úroveò z akejkoµvek sexuálnej aktivity, preto¾e bude bohatá, aby pocítila veµmi »a¾ké nepohodlie. Ergonomické parametre sú tie¾ dôle¾ité pre tento nástroj, preto¾e existuje pracovné zariadenie.