Filtrovanie v anglietine

V odvetviach energetiky musíme vytvori» s potrebou odprá¹i» prach, ktorý je výbu¹nou zmesou prachu a vzduchu. Ide teda o prvé procesy spojené so zmenou èierneho uhlia, dreva v drevospracujúcom priemysle, biomasy, organického prachu vyskytujúceho sa v potravinárskom priemysle, prachu v chemickom sektore atï. Zberaè prachu Atex je výbu¹ný zberaè prachu, ktorý bol vyrobený v súlade so smernicou EÚ Atex.

Pre odpra¹ovanie výbu¹ných zmesí prachu a vzduchu ponúkame nástroje a v¹etky in¹talácie v súlade s dôle¾itou smernicou 94 / 9WE ATEX. Mô¾u by» pou¾ité na odstránenie prachu v blízkosti triedy výbuchu St1 a St2. Na¹e filtraèné organizmy majú 3D kategórie. Kúpi ich za spojenie do akejkoµvek miestnosti, ktorá je spojená s nevýbu¹nou zónou, ako v priestoroch s nebezpeèenstvom výbuchu.

Na ochranu zariadení máme dve dôle¾ité metódy:

Metóda potlaèenia výbuchuTáto metóda pou¾íva systémy, ktoré automaticky reagujú na zaèiatok rýchleho tlaku a potlaèujú výsledný výbuch v zárodku. Metóda je usporiadaná v tlakových senzoroch, ktoré detekujú vznikajúcu explóziu, odporúèa ju riadiacemu panelu, ktorý mení ¹tart ventilu valca s hasivom. Doba odozvy systému od zistenia explózie do jej zabitia je len asi 60 ms. Veµmi silné potlaèenie vytvorenej explózie zabraòuje vzniku vysokého de¹truktívneho tlaku.

Metóda na odµahèenie výbuchuObmedzuje sa na pou¾itie v¹etkých typov membrán alebo dekompresných panelov, ktoré pou¾ívajú exponovaný tlak z chránených potravín vonku. Týmto postupom bude tlak, ktorý existuje v chránenom zariadení, obmedzený na ceny, ktoré nie sú nebezpeèné. Pou¾ívame rôzne typy technických kon¹trukcií membrán: okrúhle alebo obdå¾nikové, ploché alebo konvexné, usporiadané v oddeµovacom senzore, t.j. nie sú vyrobené z uhlíkovej alebo kyselinovzdornej ocele. Je potrebné vytvori» veµkú zónu v zóne vedµa membrány od starostlivosti k tvaru výbuchového plameòa vedeného smerom von.

Okrem toho, pou¾itie urèených oblastí s nebezpeèenstvom výbuchu v oblasti konkrétneho zariadenia, v¹etky jeho miesta a prvky sa pou¾ívajú takým spôsobom, ¾e samotné nie sú príèinou zdroja vznietenia prachu.