Filmove preklady

Simultánne tlmoèenie je dôle¾itým spôsobom prekladu, ktorý sa pohybuje v zvukovo izolovanej miestnosti, a záujemca o preklad by mal zriaïova» najmä slúchadlo pre závereèný projekt a vybra» si program, ktorému je venovaný jazyk ¹tudenta. èo znamená, ¾e tlmoèník, ktorý prijíma zvukovo izolovanú miestnos», bude poèúva» reè reèníka a potom takmer v rovnakom èase preklada». Existuje aj druh prekladu, ktorý niektorí pova¾ujú za variáciu simultánnej interpretácie, ktorá sa nazýva konsekutívna interpretácia. Prekladateµ, ktorý sa te¹í tejto metóde prekladu, je vedµa reèníka (zvyèajne na dobrej strane, pripravuje informácie z jeho pozornosti na preklad celého prejavu. Simultánne tlmoèenie v televízii je veµmi prípustné pre simultánne tlmoèenie vykonávané na¾ivo. V skutoènosti sú sami implementovaní v zvukovo izolovanej miestnosti, kvalifikovanými prekladateµmi, ktorí doká¾u prelo¾i» hovorené slová do hladkého a sebavedomého ¹týlu, prièom sú zároveò µuïmi urèenými na strach a schopní by» nad emóciami.

https://jinx-formula.eu/sk/

Tento model prekladu v¹ak rozli¹uje niekoµko otázok. Po prvé, µudia, ktorí ovplyvòujú potreby televízie, musia pou¾íva» hlas, ktorý má rád mikrofón. Ako viete, mikrofón skresµuje hlas, tak¾e osoba, ktorá prekladá do televízie, musí ma» dokonalej¹iu dikciu a zafarbenie hlasu, ktoré mikrofón nebude ru¹i». Okrem toho sa simultánne tlmoèenie vykonáva v¾dy so zvukovo izolovanými izbami. S preklady prezentované v televízii si mô¾ete by» istí, ¾e nebudete schopní umiestni» zvukovo izolovanú kabínu v období. Dodatoèný hluk nielen narú¹a slová hovorcu, ale tie¾ rozptyµuje to, èo je nasledujúcim prvkom, ktorý vytvára pocity strachu a rozptyµovania my¹lienok, ktoré prekladateµ vy¾aduje, aby sa nauèili a imúnne. Struène povedané, niekedy simultánne tlmoèenie sa nelí¹i od nièoho prelo¾eného v televízii. To nepochybne nemení skutoènos», ¾e osoba pracujúca v simultánnom tlmoèení v televízii bude v skutoènosti simultánnym tlmoèníkom, ale v inej situácii sa mô¾u vyskytnú» problémy.