Fi kalnu tlaeiareo ktoru si vyberiete

Fiskálne tlaèiarne Elzab sú riady pou¾ívané v továròach. Príjmy z maloobchodného predaja výrobkov. Spracovanie tejto tlaèiarne prechádza do miesta vysporiadania z dane z príjmu a DPH. Ak chcete tlaèiareò pou¾íva» v súlade so zákonom, vy¾aduje sa schválenie. Finanèná tlaèiareò nemô¾e pracova» bez pripojenia k poèítaèu, táto výhoda ju odli¹uje od pokladnice. Je príli¹ »a¾ké zaregistrova» príjmy v poèítaèi a da» im ich.

Tlaèiareò zvyèajne pou¾íva konektory RS-232 a USB. Na prevádzku tlaèiarne sa nevy¾aduje program so súhlasom. Je lacná na webovej stránke výrobcu tlaèiarne. V súèasnosti pou¾ívajú modely fi¹kálnych tlaèiarní, ktoré sú schválené na pou¾itie v blízkom stave, RS-232 port ako prvý komunikaèný port. Naproti tomu USB porty sú namontované tak, ¾e v prevádzkovom poriadku sú zodpovedné za virtuálne sériové porty. Predajcovia, ktorí pou¾ívajú fi¹kálnu tlaèiareò, pova¾ujú za úlohu vykona» fi¹kálny denný výkaz. Tento prehµad je ulo¾ený v neopraviteµnej fi¹kálnej pamäti tlaèiarne. Fi¹kálna tlaèiareò zva¾uje úlohu tlaèi» fi¹kálne príjmy pre veriacich v závode a na kontrolnom valci. Kópie rolí sú archivované. Po predaji výrobku musí by» daòový doklad doruèený zákazníkovi. Kópie fi¹kálnych rolí musia by» maskované po dobu 5 rokov osobou ponúkajúcou produkt. Je mo¾né uklada» kópie dokumentov umiestnených v online vedomí do poèítaèa. Fi¹kálna tlaèiareò je veµmi populárna na pou¾itie. Box tlaèiarne obsahuje informácie, ktoré sú urèené na ilustráciu ¾eny, keï ju pou¾ívate. Nevýhodou finanèných tlaèiarní je, ¾e tlaèené potvrdenky nie sú v bezchybnom stave, preto¾e po krátkom èase sa z nich vytlaèia vytlaèené písmená. Spolu s vyhlá¹kou ministra financií zo 14. marca 2013 (Vestník zákonov, bod 363 o registraèných pokladniciach je potrebné vytvori» technické kontroly finanèných prostriedkov najmenej ka¾dé dva roky. Daòoví poplatníci DPH mô¾u po¾iada» o daòovú úµavu na tlaèiarni.