Elektronicke eerpadla spol

Piestové pumpy nemusia nikomu o tom pripomína», ale treba si by» istí, ¾e: pneumatické piestové èerpadlá sú riadmi, ktoré sa pou¾ívajú na lisovanie rovných a polotekutých produktov. Ukazujú ¹pecifickú kon¹trukciu, tak¾e ani tie najlep¹ie predmety nie sú znièené.

Princíp èinnosti piestových èerpadiel je umiestnený na prevádzku výtlaèného piestového èerpadla. Pri centrálnej prevádzke sa mazivo nasáva cez vstupný ventil pomocou piestu, ktorý sa pohybuje vo valci a potom sa dávkuje cez výstupný ventil. Ïal¹ím krokom je vypnutie tlaku poháòajúceho piest takým spôsobom, ¾e èerpadlo je nádejné nasa» ïal¹iu èas» maziva.

Pri pou¾ití hydraulického, pneumatického alebo elektrického pohonu ako dôkazu je mo¾né nahradi» rôzne typy pohonov v piestových èerpadlách. Vïaka tomu existuje mnoho rôznych pou¾ití týchto èerpadiel v iných priemyselných odvetviach.

Vivese Senso Duo Shampoo 2

Ako je uvedené vy¹¹ie, mô¾u by» pomocou piestového èerpadla prepravované rôzne kvapaliny. Pri piestových èerpadlách je dôle¾ité úspe¹ne prená¹a» abrazívne, korozívne kvapaliny (ako sú kyseliny vínne, ako aj horúce kvapaliny pri teplote 100 ° C. Okrem toho sú tvarované na dopravu viskóznych kvapalín, hustých, bahnitých kvapalín a dokonca aj ovocnej bunièiny. To z neho robí posledného zamestnanca èerpadiel najèastej¹ie hrá v technológii.

Medzi mnohými výhodami, ktoré tento typ èerpadla pova¾uje, urèite stojí za zmienku lep¹ie vyu¾itie energie prostredníctvom obrovskej príle¾itosti zmeni» za»a¾enie. Posledná výhoda tohto prístupu bude stála výkonnos» a skutoènos», ¾e èerpadlo nevy¾aduje zaplavenie. Tie¾, odroda má, èo je pravdepodobné, ¾e bude opeèiatkované pomocou tejto pumpy nie je bez významu.

Bez defektov v¹ak neexistuje ¾iadne súèasné rie¹enie. Hlavnými nevýhodami piestových èerpadiel je relatívne nízka úèinnos» integrovaná s významnými prevádzkovými nákladmi. Napriek tomu mnohí podnikatelia majú nárok na súèasné èerpadlá, preto¾e ich výhody prekonávajú nevýhody.