Elektroin talaeny preklad

Elektrická in¹talácia je »a¾ký organizmus, v ktorom musí v¹etko pracova» spoloène. Ak samotný prvok zlyhá, mô¾e dôjs» k vá¾nej katastrofe. Najèastej¹ie dosahuje smrteµný zásah elektrickým prúdom alebo po¾iar, pri ktorom mô¾u µudia zomrie» súèasne. A musíte sa stara» o elektrické in¹talácie, pravidelne vykonáva» kontroly vykonávané kvalifikovanými elektrikári a pravidelne opravova» v¹etky chyby.

Výber ochranných prvkov je najdôle¾itej¹ou vecou v ka¾dej elektrickej in¹talácii. Na tomto dôle¾itom prvku závisí na¹a èinnos» alebo zdravie. Bezpeènos» by mala by» vybratá na mnohých úrovniach. Stará sa o hlavnú poistku, ktorá sa musí pamäta» na menovitý prúd nastavený elektráròou pri uzatváraní zmluvy o dodávke elektrickej energie. Je vrátená tak, ¾e by bolo nesprávne zozbiera» väè¹ie mno¾stvo elektrickej energie, ne¾ je súèasná zmluva. Aby sa to stalo, elektrické drôty pred apartmánom alebo pracoviskom by boli vyhorené.Ïalej sme elektromer aj v dôsledku hlavného rozvádzaèa. Rozvádzaè je srdcom elektrickej in¹talácie. Ka¾dý okruh má svoj pôvod tam. V¹etko je poistené s príslu¹nou poistkou s urèeným menovitým prúdom. Výber zabezpeèenia by mal vykona» profesionálny elektrikár, ktorý pred nami urobí projekt elektrickej in¹talácie. V tomto ¹tádiu sa urèí, koµko obvodov je, èo znamená aj to, odkiaµ bude premáva» doprava. Je to mimoriadne dôle¾ité, preto¾e chce vybra» prierez drôtov a následne aj poistku s dobrým menovitým prúdom. Pravidlom je aj aplikácia takzvanej selektívnosti ochrany, vïaka ktorej v prípade skratu bude vypnutá iba poistka daného okruhu, a nie hlavná ochrana, ktorá by preru¹ila dodávku energie do celej budovy.