Elektrikar na jachte

Súèasné poistenie, u¾itoèné v elektrických in¹taláciách, je èasto pou¾ívaným spôsobom poistenia. Ochrana prijímaèov, motorov, transformátorov alebo distribútorov je èinnos»ou, av¹ak ich najdôle¾itej¹ím významom je zabezpeèenie drôtov. Spôsob skrátenej ochrany procesov je z mnohých rokov rovnaký. Zlo¾itou technikou je miestnos» s ochranou proti pre»a¾eniu. Voµba bezpeènosti si vy¾aduje efektívnos» ochrany, ako aj dlhodobé pre»a¾enie drôtov a káblov.

Predpisy a normy pre kon¹trukciu elektrických zariadení stanovujú minimálne po¾iadavky, ktoré musia in¹talácie robi», berúc do úvahy bezpeènostné zariadenie ako napr typ zabezpeèenia, emócie a efektívnosti a umiestnenie. Existujú situácie, v ktorých sú po¾iadavky prísnej¹ie a bezpeènos» musí by» certifikovaná. My¹lienka pre to vytvára význam, v ktorom bude in¹talácia in¹talovaná. To, ¾e ide o ¹peciálne pozície, ktoré sú vystavené poruche elektrických in¹talácií, automaticky spomaµujú po¾iadavky na kvalitu.Ochrana proti skratu je najbe¾nej¹í typ ochrany. Elektrické zapojenie je povinné vo v¹etkých týchto prípadoch, a to na samom zaèiatku v zmysle obvodu, ako aj v miestach, kde dochádza k zní¾eniu za»a¾enia drôtu, napríklad zní¾ením prierezu vodièov alebo pou¾itím iného vodidla. Na rozdiel od okolností, umiestnenie ochrany proti skratu v smere obvodu nie je tak lacné a spoµahlivé, ak sa zdá. Je dôle¾ité ich uverejòova» v prestávkach, ktoré nie sú ni¾¹ie ako 3 m od najvy¹¹ieho prvku. Kvôli poslednému odvetviu od poboèky k zabezpeèeniu je samozrejmé, ¾e je jasné, ako bola nain¹talovaná bezpeènos» pred ním, tento prístup spôsobuje, ¾e pravdepodobnos» skratu na poslednej zlo¾ke je zlá. Rovnaký vz»ah sa prejavuje aj v systéme drôtov, ktoré spájajú zdroje energie, vrátane transformátory, batérie alebo generátory s rozvádzaèom za predpokladu, ¾e je ochrana umiestnená v rozvádzaèi, na úèinok obvodu. Tieto dve výnimky sú povolené, ak pri pripojení je zabezpeèený skrat s dobrou skratovou ochranou.Popísaná otázka je pravdepodobne veµa a niektoré pou¾ívané, v skutoènosti sa pýtajú v domácich zariadeniach ka¾dého z nás.