Eesanie vlasov senatora

Moja sestra veµmi miluje hranie s vlasmi, mô¾ete ju zdvihnú» niekoµko dní a vyèisti» ju. Je tak zainteresovaná, ¾e chce, aby v¹etko vyzeralo perfektne, doká¾e zaobstara» nejaký penis asi tak desa»krát, prièom na òu v¾dy nosí vlasy alebo ich upevòuje pomocou sponiek. Miluje ¹kolské predstavenia a zameriava sa na ne. Jej nedávna úloha ako princezná Jokerová bola tie¾ svetlá a ja by som chcel perfektný úèes a ¹aty. Na zaèiatku moja matka mala tucet klie¹tí s lukom, ktoré boli k nim pripevnené. Potom to krásne dievèa povedalo nie, nie a nie raz. Budem èaka» veµa v mojej kuèeravé vlasy .... tak to zaèalo. Pä»desiatpä» minút pretaktovania poèas cvièenia. Vyzerala krásne ako princezná. Iba potom, ako sa to stalo s rozmaznanými dievèatami, sa veµmi rýchlo zmenila. Bez ¹pekulácií s posledným, u¾ od zaèiatku výroby u¾ uplynulo asi dve hodiny. Zrazu ... úplne zmenila my¹lienku a vo svojom prejave to znie viac èi menej ako "nie, ja naozaj nechcem, preto¾e ja nespomínam na princeznú, èo jej veµa otroctva". Po¾iadala o nový úèes, vlasy boli ozdobené vo forme plnenej koky. Na svadbe, ako som napísal vy¹¹ie, teraz kontrolujeme na¹e vlasy a naposledy to ¹lo veµmi rýchlo. Jej matka na jednej strane na druhej strane a za chvíµu to v¹etko.

Skontrolujte, kde kúpi» vlasy