Dopravna spoloenos na predaj

Kni¾ná agentúra je veµmi kµúèovým prvkom efektívnosti v ka¾dej spoloènosti, vo v¹etkých povolaniach okrem v¹etkých podnikov. Neobsahuje miesto, kde existuje model. Chaos nie je starý úspech a organizácia jeho matky samozrejme. Preto je vhodné zvá¾i» a zavies» takéto prístupy.

Dôle¾itos» dobrých foriem je dlho pochopená pre dopravné spoloènosti, ktoré majú flotilu a kontrolu nad touto flotilou je povinná vo svojej prevádzke.Prepravná ekonomika v mene si vy¾aduje veµmi presné a trvalé opatrenia, ktorých èinnos» mô¾e by» extrémne postupná a mimoriadne úèinná.Èo je riadenie vozového parku ako príklad efektívneho riadenia mena a zavedenie dobrej formy práce?Jeden si je plne vedomý skutoènosti, ¾e vozidlá sú v rôznych uhloch, v iných kategóriách, iba dohµad, ktorý umo¾òuje okam¾ité vykonanie a rýchlu reakciu.Na zaèiatku by ste mali sledova», aké autá sú vo vz»ahu, a ktoré sa dostanú do základne a nikde na pohyb. To je hlavná a istá zále¾itos». Po druhé, vedie», ktoré vozidlá sú na ceste a ktoré nie sú, mô¾ete ich riadi» z hµadiska dostupnosti.V¹etky autá by sa mali skontrolova» z hµadiska ich ochrany. Poistenie zodpovednosti za ¹kodu spôsobenú tre»ou osobou je nevyhnutné v automobiloch a veµa ve vozidle. Nie je dôle¾ité necha» auto vyjs» bez súèasného poistenia, alebo ktoré vypr¹í v okamihu.Je dôle¾ité a kontrolova» kontroly vozidiel. Súèasné preskúmanie je povinné ako nové poistenie.Musíte tie¾ sledova» poèet miest, ktoré sú udelené pre daného vodièa aj pre dané auto. Preto poskytuje mimoriadne veµké mno¾stvo informácií. Vodiè, ktorý generuje mno¾stvo poverení, generuje náklady na znaèku a posúva sa nehospodárnym spôsobom a tým aj osobitnými nákladmi. Táto hra, s takouto jazdu, je auto viac spotrebované a problém nákladov sa objavuje.Mô¾ete vidie», ¾e dobré vedomosti, ktoré sú priebe¾ne zamerané, vám umo¾òujú okam¾ite reagova», umo¾òujú vám okam¾ite kona», a tým sa spoloènos» zlep¹uje, reaguje na vzniknuté náklady a umo¾òuje ich a zni¾uje. Nikto v¹ak nechce venova» príli¹ veµa peòazí.