Domace zvierata

Od samého zaèiatku zvieratá sprevádzali èloveka, a to ako z hµadiska chovu, tak aj vtedy, keï sa be¾ne pou¾íva dnes, teda doma. Veµa hostí má pravdu, ¾e bez vlastného malého chlapca nemohli správne fungova» a ¾ivi» sa. Preto domáce zvieratá sú lieèené takou láskou, èasto sa zhodujú so skúsenos»ami, ktoré sa riadia v susedstve µudí. Ak sa dostane do zlo¾itého stavu, v ktorom je ohrozené ich zdravie, majitelia sú schopní urobi» veµa, aby sa zotavili. Je to veterán, ktorý vstupuje do bojov.

Je posledným vysoko vy¹koleným profesionálom, ktorý pou¾íva primerane profilované ¹túdie v oblasti veterinárnej medicíny. Spektrum jeho aktivít je skvelé, hoci je zalo¾ené predov¹etkým na rozpoznávaní a lieèbe zvierat. Je pripravený poskytnú» im poradenstvo v ka¾dom ohµade - a to v kombinácii so zdravou diagnostikou, ako aj uskutoèòovaním vhodných farmakologických a lieèebných terapií. Dopåòa kontrolu, pí¹e predpisy, poskytuje rady a názory, av »a¾kých prípadoch kontroluje aj utopenie vá¾ne chorých zvierat.

Je zrejmé, ¾e sa zúèastòuje nielen domácich miláèikov, ale aj iných prasiat alebo iných plemenných zvierat. Medzi jeho úlohy patrí aj vykonávanie kontrol potravín, ktoré vytvára na jedálni. Sú sprevádzané in¹pekciami zariadení, ktoré sa zameriavajú na výrobu a spracovanie potravín, aby spotrebitelia mohli zaruèi», ¾e spotrebúvajú dobré a riadne testované výrobky. V prípade akýchkoµvek problémov ich prezentuje normálnej sanitárno-epidemiologickej jednotke, ktorá vedie vy¹etrovanie.