Daoova dokumentacia

Potreba vypracova» podrobnú dokumentáciu týkajúcu sa hrozby výbuchu spoèíva na pleciach podnikateµov, ktorí skladujú alebo skladujú tovar, ktorý by mohol vies» k explózii. V tom èase nejde len o plyny a kvapalné palivá, ktoré sú v¾dy spojené s takouto hrozbou. Posledná skupina tovaru zahàòa tzv tuhé látky s vysokým stupòom fragmentácie. Takéto èastice sa mô¾u µahko vznieti», keï sú vystavené príli¹ vysokej teplote. Odtiaµ je to len krok k potenciálnej explózii.

Príslu¹né právne aktyPoèiatoèná analýza rizika sa má vykona» na základe aktuálne platných právnych predpisov. V súèasnom príklade je to v prvom rade v prvom rade právo ministra pre otázky týkajúce sa minimálnych zdravotných a bezpeènostných po¾iadaviek v oblastiach, kde existuje mo¾nos» výbuchu. Zo zmeny vyplýva, ¾e mo¾nos» vhodnej dokumentácie, ktorá je výsledkom vy¹¹ie uvedenej analýzy, je prezentovaná v zákone ministra vnútra a Rady v zmysle po¾iarnej ochrany budov. Tieto dva texty sú kµúèovými ustanoveniami v zále¾itostiach týkajúcich sa pomoci pred výbuchom. Pravidlá, ktoré sa týkajú bezpeènosti a ochrany zdravia pri práci v oblasti, v ktorej sa takéto riziká uvádzajú, chcú existova» prispôsobené ¾elaniam týchto práv.

Kto by mal vykona» analýzu?Analýza rizika výbuchu by mala vykonáva» odborná firma, ktorá má príslu¹nú kvalifikáciu. Vykoná posúdenie budovy a opí¹e jej hodnotenie na základe tohto právneho stavu, prièom porovná skutoèný stav s dokumentáciou, ktorá u¾ v danom zariadení existuje. A¾ potom mô¾ete zaruèi», ¾e celý postup bude vykonaný v súlade s platnými predpismi a texty budú vyhotovené správne.