Cyclone youtube cyklon

Zberaèe prachu sú pravdepodobne jedinou z najjednoduch¹ích skupín priemyselných zariadení. Vïaka ¹irokému spektru aplikácií sa mô¾u v mechanickom ¹týle odstráni» pomocou systému prefukovania a pomocou stlaèeného vzduchu.Priemyselné zberaèe prachu sú odsávaèe prachu, ktoré sa pou¾ívajú prakticky v ka¾dom odvetví, v ktorom sa vyskytuje problém s kontaminovaným vzduchom, ktorý sa vyskytuje vo výrobnom procese.

Najvýznamnej¹ou z nich je tzw.modu³owe lapaèe prachu, ktoré sú podávané väè¹inou v oblasti dreva a nábytku, dokonale plní svoju úlohu, rovnako ako extrakcia prachu rôznymi spôsobmi, napr. Plasty, papier, atï .. firiem tvoriace tieto prostriedky sú vo svojich príle¾itostí pre obe veµké hodnoty, ktoré mô¾u podporova» ako aj jemné stacionárne èasti pou¾ívané jednotlivo pre niektoré stroje.Malé priemyselné zberaèe prachu (tzv. Kazety sú ïal¹ím prejavom týchto hodnôt, ktoré majú by» napísané. Napriek ich relatívne malej veµkosti majú celý filtraèný povrch. Sú perfektne v knihe o tenkých a slabých prachoch. Podobne ako pri zberaèoch prachových kaziet pracuje s nízkou koncentráciou prachu.Prístroje väè¹í (napr. Cyklóny sa pou¾ívajú najmä technológií, ktoré majú za následok veµkú èas» prachu erózii, napr. V energetickom priemysle, práce stavebných materiálov, priemyselných koksovacie pece, odlievanie, uhlie, atï.Sú schopní pôsobi» vo výbu¹nom obsahu, èo znamená, ¾e sú vyrobené spolu s princípom ATEX. Hlavné pou¾itia boli piliny, drevené hobliny, brúsny prach s pilinami rôznych materiálov, tzv. olejová hmla, zváracie výpary atï.Najnov¹ie zberaèe prachu s modulárnou kon¹trukciou sa vyznaèujú silnou in¹taláciou a multifunkènými funkciami. Je mo¾né pou¾i» inú formu z hµadiska manipulácie, spôsobu vyprázdòovania a èistenia filtraèných objímok.Priemyselné zberaèe prachu majú veµký problém: umo¾òujú vám dodr¾iava» program a hygienu vo výrobnej hale a v zime v recirkulaènom systéme získa» spä» teplý vzduch.