C tudie o psychologii

Psychológia, smer dr¾a» uèenie humanitných ka¾doroène priláka davy ¹tudentov a milovníkov vedy µudského správania. Tento cieµ sa dá preskúma» ¹ir¹iu a takmer v¹etky hlavné univerzity humanitných vied vo svojom svete, niè nie je prekvapivé, ¾e ka¾dý rok najmenej niekoµko stoviek µudí opustilo múru univerzity hrdo urèenie majstra psychológie.

Èo sa stane poèas niekoµkých rokov ¹túdia? Poèas prvých dvoch rokov na univerzite, mladí ¹tudenti psychológie skúma spletité v¹eobecného psychologických poznatkov, uèi» procesy kognitívnej psychológie emócií, nauèia veµa o tom, ¾e prírodné a riadi prvé opatrné kroky pri získavaní väè¹ie znalosti psychopatológia. ©tvrtý a piaty rok sú zvyèajne venovaná získavanie dôkladné znalosti údajov o otázkach psychológie potrebných tie¾ zarába» hracej doby v uèení v praxi povinného ¹tudenta. Väè¹ina poµských univerzít umo¾òuje dokonèenie ¹túdie psychologického odbornosti, napr. Forenzná psychológia, sociálnej psychológie, klinická psychológia a psychológia umenia a emisie.Aké predmety treba zaplati» na stredo¹kolskej skú¹ke, aby ste dosiahli psychologický stupeò? Cudzí jazyk je ¾iaduci, zvyèajne pod ochranou je aj poµský jazyk a matematika alebo biológia. Samozrejme, v¹etky tieto témy by sa mali vráti» na dlh¹ie obdobie. Iba posledná psychológia bola nápojom z predchádzajúcich smerov, ktoré prenikali rovnomerne. Dnes sú prvé návrhy na èítanie tohto pohybu v systéme 3+ 2, èo je urèite jeho vlastné dobro aj negatívne strany.A nemá zmysel koneène, aký odbor si vyberiete, psychologická ¹túdia je len prvým krokom na ceste k podpore psychickej. V skutoènosti, po promócii mô¾ete s istotou urèi», aký ¹týl, ktorý chcete sledova». A výber je vysoký. Mô¾ete nájs» role vo vysokých korporácií naïalej postgraduálne vedomosti alebo schopnosti zaèa» v ¹týle, aby sa stal psychoterapeut.